کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

ايتالو كالوينو و "بارون درخت نشين" در كتاب قرن


تو داری شروع به خواندن داستان جديد ايتالو كالوينو می‌كنی .آرام بگير حواست را جمع كن. تمام افكار ديگررا از سر دور كن. بگذار دنيايي كه تو را احاطه كرده در پس ابر پنهان شود. از آن سو ، مثل هميشه تلويزيون روشن است. پس بهتر است در را ببندی. فورا به همه بگو : نه نمی‌خواهم تلويزيون تماشا كنم! اگر صدايت را نمی‌شنوند بلندتر بگو:دارم كتاب می‌خوانم ، نمی‌خواهم كسی مزاحم شود. با اين سرو صداها شايد حرفهايت را نشنيده باشند. بلندتر بگو ، فرياد بزن:دارم داستان جديد ايتالو كالوينو را می‌خوانم!


فصل اول كتاب "اگر شبی از شبهای زمستان مسافری" اثر ايتالو كالوينو

Labels: