کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

سـوءظــن

چندسال پس از جنگ دوم جهانی ، بازرس برلاخ ، بستری در بيمارستان ، پی می برد كه پزشكی ‌ازدار و دسته‌ی جنايتكارهای نازی، اكنون در سوئيس درمقام‌ پزشكی صاحب ‌نام به جنايت هايش ادامه می‌دهد. برلاخ كه با مرگ فاصله ای ندارد بايد تكليف اين سوءظن را روشن‌كند.
دورنمات‌ دراين ‌رمان‌ شخصيت‌هایی ‌آفريده است كه گویی ازدل افسانه ها و اسطوره ها بيرون آمده اند.
پشت جلد رمان سوءظن/ فريدريش دورنمات/ س.محمود حسينی زاد/ نشر ماهی/ چاپ اول،
بهار86

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home