کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

"لغت "شوايك

در فرهنگ لغت بگرديد و لغت" شوايك" را پيدا كنيد. اگر آن را نيافتيد سريعاً به كتابفروشی ما يا هر كتابفروشی كه در مسير امروزتان بود مراجعه كرده و يك جلد كتاب چهار جلدی (!) شوایک را مطالبه كنيد. آن وقت كامـلاً با دنيای شوايك آشنا مي‌شويد. بعد از آن اگر فرصت كرديد يك نظر هم برای ما كنار بگذاريد! شايد هم بخواهيد به دفتر كار آن لغت‌نامه يك سری بزنيد تا يك لغت جديد به ثبت برسانيد.

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home