کتاب قرن‎‎

يک كتاب فروشی : يک ماه ، يک رمان

كپی كردن ازآثارنقاشان بزرگ همچون اجرائی متفاوت از يك اثرموسيقی

بگذار تو را بگويم‌ كه ‌‌تابلوی ‌نقاشان ‌بزرگ ‌همچون ‌"ميله"‌ را به ‌چه‌ منظور كپيه می‌كنم و درآن چه نكاتی می‌جويم ازما نگارگران هميشه انتظار دارند، نقاشی كشيده و فقط آفريننده باشيم. بسيارخوب! اما چرا در موسيقی چنين توقعی ندارند. هنگامی كه يكی از آهنگ‌های بتهوون را مي‌نوازند مگر قريحه و ذوق و شيوة نوازندگی و ‌اجرای ويژة خودرا به كار نمی‌برند. مگر نه آن است كه در موسيقی و بخصوص در آواز، سليقه و ابتكار خود نوازنده يا خواننده مؤثر است، اگر چنين نبود، پس بايد فقط خود‌آهنگساز دارای ارزش هنری باشد و آثارش را فقط خود اجرا نمايد.

نامه‌های ون‌گوگ/ ترجمة رضا فروزی

Labels:

0 Comments:

Post a Comment

Links to this post:

Create a Link

<< Home